Tworzenie stron internetowych

Two­rzy­my stro­ny na Word­Press

Pozycjonowanie

Wspie­ra­my opty­ma­li­za­cję stro­ny, pro­wa­dzi­my kam­pa­nie SEO i SEM

Szkolenia WEB DEVELOPMENT

Współ­pra­cu­jąc z fir­mą IT Scho­ol pro­wa­dzi­my szko­le­nia z HTML, CSS, JS, PHP, SQLSEO i Word­Press

Nowe rozwiązania

Dla na­szych klien­tów two­rzy­my no­we roz­wią­za­nia pro­gra­mi­stycz­ne

O nas

Zefir Studio

Na­szą fi­lo­zo­fią jest cią­gły roz­wój i szyb­kie two­rze­nie no­wych roz­wią­zań. Waż­ne jest dla nas za­do­wo­le­nie każ­de­go klien­ta i utrzy­ma­nie do­brych, dłu­go­ter­mi­no­wych re­la­cji. Na­szą współ­pra­cę roz­pocz­nie­my od do­kład­ne­go wy­wia­du i chę­ci zro­zu­mie­nia Two­ich ce­lów i wy­tycz­nych. Po tym bez­zwłocz­nie weź­mie­my się do pra­cy.

MODEL ABONAMENTOWY

Po­sia­da­my rów­nież moż­li­wość two­rze­nia i utrzy­my­wa­nia stro­ny w mo­de­lu abo­na­men­to­wym — za­py­taj ile wte­dy bę­dzie kosz­to­wa­ła Two­ja stro­na!

Czym się zajmujemy?

Jesteśmy kolejnym studiem tworzącym strony internetowe. Ale lepszym 🙂

Ro­zu­mie­my, że pro­jek­ty, któ­re two­rzy­my, są waż­ne dla roz­wo­ju Two­je­go biz­ne­su. W sie­ci znaj­dziesz mi­lio­ny stron, a ich licz­ba ro­śnie z dnia na dzień. Jak Twój pro­dukt i fir­ma prze­bi­ja­ją się do świa­do­mo­ści użyt­kow­ni­ków cy­fro­we­go świa­ta? Ko­mu za­ufać, je­śli cho­dzi o two­rze­nie no­wych stron in­ter­ne­to­wych? Po­świę­ca­my czas na ana­li­zę bran­ży na­szych klien­tów i zro­zu­mie­nie ich po­trzeb. Cza­sa­mi za­le­d­wie kil­ka szcze­gó­łów po­wo­du­je, że Two­ja stro­na wy­róż­nia się wśród se­tek kon­ku­ren­tów. Mo­że­my do­sto­so­wać styl do two­ich pre­fe­ren­cji i wy­róż­nić go spo­śród mi­lio­nów in­nych.

Sta­wia­my na pro­sto­tę użyt­ko­wa­nia na­szych pro­duk­tów. Dla­te­go na­sze wtycz­ki, a tak­że stro­ny in­ter­ne­to­we i roz­wią­za­nia są na ty­le in­tu­icyj­ne, aby prze­cięt­ny od­bior­ca mógł z nich ko­rzy­stać bez do­dat­ko­we­go wspar­cia. Prze­wi­dy­wa­nie ko­lej­nych kro­ków na­szych klien­tów w pro­ce­sie ko­rzy­sta­nia z na­sze­go pro­duk­tu jest jak naj­bar­dziej lo­gicz­ne. Ta pro­sto­ta zwią­za­na jest z do­sto­so­wa­niem ko­du dla wy­szu­ki­wa­rek i przy­spie­sze­nia ich dzia­ła­nia by wy­prze­dzić kon­ku­ren­cję.

Two­rzy­my rów­nież wtycz­ki Word­Press. Na­szym sztan­da­ro­wym pro­duk­tem jest wtycz­ka Best Im­port Pro, któ­ra po­ma­ga użyt­kow­ni­kom i pro­gra­mi­stom w prze­sy­ła­niu pli­ków XML i CSV. Two­rze­nie skle­pów in­ter­ne­to­wych i por­ta­li nie­ru­cho­mo­ści sta­je się znacz­nie ła­twiej­sze. Z na­szych roz­wią­zań sko­rzy­sta­ło już po­nad 50.000 osób z ca­łe­go świa­ta.

Pro­jek­to­wa­nie i two­rze­nie na­szych pro­duk­tów to do­pie­ro po­czą­tek. Wie­my, że na­si klien­ci mo­gą po­trze­bo­wać po­mo­cy w ob­słu­dze in­no­wa­cyj­nych pro­duk­tów. Użyt­kow­ni­cy i pro­gra­mi­ści mo­gą ina­czej ro­zu­mieć nie­któ­re funk­cje i wy­ma­ga to no­wych roz­wią­zań. Wpro­wa­dza­my zmia­ny, roz­wią­zu­je­my pro­ble­my tech­nicz­ne, ak­tu­ali­zu­je­my, chro­ni­my i za­spo­ka­ja­my in­ne po­trze­by na­szych klien­tów. Ofe­ru­je­my rów­nież roz­wią­za­nia wspie­ra­ją­ce pro­mo­cję Two­je­go biz­ne­su w sie­ci, jak SEO czy Ad­Words.

Skontaktuj się z nami i zamów
darmową wycenę swojego projektu

© 2013 — 2020 ZEFIR STUDIO. All Ri­ghts Re­se­rved.